Ville de Diekirch

Philharmonie Municipale de Diekirch

Ënnert der musikalescher Leedung vum bekannten Trompettist Ernie Hammes bidde mir en ofwiesslungsräiche Programm fir jonk an al. Jonk Musikante gi vum Bob Minette an eiser Junior's Formatioun ugeléiert. Mir freeën eis och während der Saison ëmmer nei Musikante kënnen an eise Reien opzehuelen.

Philharmonie Municipale de Diekirch
www.pmd.lu
Ce site utilise des cookies. En continuant la navigation sur le site de la Ville de Diekirch vous acceptez notre politique concernant l’usage des cookies. Pour gérer vos préférences et en savoir plus sur les cookies, veuillez lire notre Notice Légale