Details | Commune de Diekirch
12
Jui 2018
12
Jui 2018

Al Dikkrich 2018

Volléksfest hanner der aler Kiirch

Organisatioun: "Les Amis du Vieux Diekirch"

Vieille Église St. Laurent, Diekirch
place Bech -
L-9211 DIEKIRCH